Download New

活用形 הֻגַּה ヘブライ語の動詞活用

X
活用する

グループ ホフアル

Binyan huf’al is the passive counterpart of binyan hif’il. For example, הֻכְנַס 'he was let in' is derived from הִכְנִיס 'he let in'.

広告

Present

 • אני/אתה/הואמוּגָּה/מֻגָּה
  ani/ata/humuga/muga
 • אני/את/היאמוּגַּהַת/מֻגַּהַת
  ani/at/himugahat/mugahat
 • אנחנו/אתם/הןמוּגָּהִים/מֻגָּהִים
  anakhnu/atem/henmugahim/mugahim
 • נחנו/אתן/הןמוּגָּהוֹת/מֻגָּהוֹת
  נחנו/aten/henmugahot/mugahot

Past

 • אניהוּגַּהְתִּי/הֻגַּהְתִּי
  anihugahti/hugahti
 • אתההוּגַּהְתָּ/הֻגַּהְתָּ
  atahugahta/hugahta
 • אתהוּגַּהַתְּ/הוּגַּהְתְּ/הֻגַּהַתְּ/הֻגַּהְתְּ
  athugahat/hugaht/hugahat/hugaht
 • הואהֻגַּה/הוּגַּה
  huhuga/huga
 • היאהוּגְּהָה/הֻגְּהָה
  hihugha/hugha
 • אנחנוהוּגַּהְנוּ/הֻגַּהְנוּ
  anakhnuhugahnu/hugahnu
 • אתםהוּגַּהְתֶּם/הֻגַּהְתֶּם
  atemhugahtem/hugahtem
 • אתןהוּגַּהְתֶּן/הֻגַּהְתֶּן
  atenhugahten/hugahten
 • הםהוּגְּהוּ/הֻגְּהוּ
  hemhughu/hughu
 • הןהוּגְּהוּ/הֻגְּהוּ
  henhughu/hughu

Future

 • אניאוּגַּה/אֻגַּה
  aniuga/uga
 • אתהתּוּגַּה/תֻּגַּה
  atatuga/tuga
 • אתתּוּגְּהִי/תֻּגְּהִי
  attughi/tughi
 • הואיוּגַּה/יֻגַּה
  huyuga/yuga
 • היאתּוּגַּה/תֻּגַּה
  hituga/tuga
 • אנחנונוּגַּה/נֻגַּה
  anakhnunuga/nuga
 • אתםתּוּגְּהוּ/תֻּגְּהוּ
  atemtughu/tughu
 • אתןתּוּגְּהוּ/תּוּגַּהְנָה/תֻּגְּהוּ/תֻּגַּהְנָה
  atentughu/tugahna/tughu/tugahna
 • הםיוּגְּהוּ/יֻגְּהוּ
  hemyughu/yughu
 • הןתּוּגַּהְנָה/יוּגְּהוּ/יֻגְּהוּ/תֻּגַּהְנָה
  hentugahna/yughu/yughu/tugahna

Imperative

  Passive Participle

   Infinitive

    広告
    הֻגַּה 動詞の時制、法、人称と動詞活用
    文脈によって左右される翻訳、“הֻגַּה” 日常会話の用例から意味を調べる
    ヘブライ語、同じ動詞 : הֻנַּח, הֻבַּע, הֻדַּח
    広告