Download New

活用形 afrouxar-se ポルトガル語の活用形

X
活用する
広告

Indicativo

Presente

 • euafrouxo-me
 • tuafrouxas-te
 • ele/ela/vocêafrouxa-se
 • nósafrouxamo-nos
 • vósafrouxais-vos
 • eles/elas/vocêsafrouxam-se

Pretérito Perfeito

 • euafrouxei-me
 • tuafrouxaste-te
 • ele/ela/vocêafrouxou-se
 • nósafrouxámo-nos
 • vósafrouxastes-vos
 • eles/elas/vocêsafrouxaram-se

Pretérito Imperfeito

 • euafrouxava-me
 • tuafrouxavas-te
 • ele/ela/vocêafrouxava-se
 • nósafrouxávamo-nos
 • vósafrouxáveis-vos
 • eles/elas/vocêsafrouxavam-se

Pretérito Mais-que-Perfeito

 • euafrouxara-me
 • tuafrouxaras-te
 • ele/ela/vocêafrouxara-se
 • nósafrouxáramo-nos
 • vósafrouxáreis-vos
 • eles/elas/vocêsafrouxaram-se

Pretérito Perfeito Composto

 • eutenho-meafrouxado
 • tutens-teafrouxado
 • ele/ela/vocêtem-seafrouxado
 • nóstemo-nosafrouxado
 • vóstendes-vosafrouxado
 • eles/elas/vocêstêm-seafrouxado

Pretérito Mais-que-Perfeito Composto

 • eutinha-meafrouxado
 • tutinhas-teafrouxado
 • ele/ela/vocêtinha-seafrouxado
 • nóstínhamo-nosafrouxado
 • vóstínheis-vosafrouxado
 • eles/elas/vocêstinham-seafrouxado

Pretérito Mais-que-Perfeito Anterior

 • eutivera-meafrouxado
 • tutiveras-teafrouxado
 • ele/ela/vocêtivera-seafrouxado
 • nóstivéramo-nosafrouxado
 • vóstivéreis-vosafrouxado
 • eles/elas/vocêstiveram-seafrouxado

Futuro do Presente Simples

 • euafrouxar-me-ei
 • tuafrouxar-te-ás
 • ele/ela/vocêafrouxar-se-á
 • nósafrouxar-nos-emos
 • vósafrouxar-vos-eis
 • eles/elas/vocêsafrouxar-se-ão

Futuro do Presente Composto

 • euter-me-eiafrouxado
 • tuter-te-ásafrouxado
 • ele/ela/vocêter-se-áafrouxado
 • nóster-nos-emosafrouxado
 • vóster-vos-eisafrouxado
 • eles/elas/vocêster-se-ãoafrouxado

Conjuntivo / Subjuntivo

Presente

 • queeumeafrouxe
 • quetuteafrouxes
 • queele/ela/vocêseafrouxe
 • quenósnosafrouxemos
 • quevósvosafrouxeis
 • queeles/elas/vocêsseafrouxem

Pretérito Perfeito

 • eutenha-meafrouxado
 • tutenhas-teafrouxado
 • ele/ela/vocêtenha-seafrouxado
 • nóstenhamo-nosafrouxado
 • vóstenhais-vosafrouxado
 • eles/elas/vocêstenham-seafrouxado

Pretérito Imperfeito

 • seeumeafrouxasse
 • setuteafrouxasses
 • seele/ela/vocêseafrouxasse
 • senósnosafrouxássemos
 • sevósvosafrouxásseis
 • seeles/elas/vocêsseafrouxassem

Pretérito Mais-que-Perfeito Composto

 • eutivesse-meafrouxado
 • tutivesses-teafrouxado
 • ele/ela/vocêtivesse-seafrouxado
 • nóstivéssemo-nosafrouxado
 • vóstivésseis-vosafrouxado
 • eles/elas/vocêstivessem-seafrouxado

Futuro

 • quandoeumeafrouxar
 • quandotuteafrouxares
 • quandoele/ela/vocêseafrouxar
 • quandonósnosafrouxarmos
 • quandovósvosafrouxardes
 • quandoeles/elas/vocêsseafrouxarem

Futuro Composto

 • eutiver-meafrouxado
 • tutiveres-teafrouxado
 • ele/ela/vocêtiver-seafrouxado
 • nóstivermo-nosafrouxado
 • vóstiverdes-vosafrouxado
 • eles/elas/vocêstiverem-seafrouxado

Condicional

Futuro do Pretérito Simples

 • euafrouxar-me-ia
 • tuafrouxar-te-ias
 • ele/ela/vocêafrouxar-se-ia
 • nósafrouxar-nos-íamos
 • vósafrouxar-vos-íeis
 • eles/elas/vocêsafrouxar-se-iam

Futuro do Pretérito Composto

 • euter-me-iaafrouxado
 • tuter-te-iasafrouxado
 • ele/ela/vocêter-se-iaafrouxado
 • nóster-nos-íamosafrouxado
 • vóster-vos-íeisafrouxado
 • eles/elas/vocêster-se-iamafrouxado

Gerúndio

 • afrouxando-me
 • afrouxando-te
 • afrouxando-se
 • afrouxando-nos
 • afrouxando-vos

Infinitivo

 • afrouxar-me
 • afrouxares-te
 • afrouxar-se
 • afrouxarmo-nos
 • afrouxardes-vos
 • afrouxarem-se

Imperativo

 • afrouxa-te
 • afrouxe-se
 • afrouxemo-nos
 • afrouxai-vos
 • afrouxem-se

Imperativo Negativo

 • nãoteafrouxes
 • nãoseafrouxe
 • nãonosafrouxemos
 • nãovosafrouxeis
 • nãoseafrouxem

Particípio

 • afrouxado
広告
afrouxar-se 動詞の時制、法、人称と動詞活用
文脈によって左右される翻訳、“afrouxar-se” 用例から意味を調べる
ポルトガル語、同じ動詞 : assoar, datar, lamentar
広告