Download New

活用形 redobrar ポルトガル語の活用形

X
活用する
広告

Indicativo

Presente

 • euredobro
 • turedobras
 • ele/ela/vocêredobra
 • nósredobramos
 • vósredobrais
 • eles/elas/vocêsredobram

Pretérito Perfeito

 • euredobrei
 • turedobraste
 • ele/ela/vocêredobrou
 • nósredobrámos
 • vósredobrastes
 • eles/elas/vocêsredobraram

Pretérito Imperfeito

 • euredobrava
 • turedobravas
 • ele/ela/vocêredobrava
 • nósredobrávamos
 • vósredobráveis
 • eles/elas/vocêsredobravam

Pretérito Mais-que-Perfeito

 • euredobrara
 • turedobraras
 • ele/ela/vocêredobrara
 • nósredobráramos
 • vósredobráreis
 • eles/elas/vocêsredobraram

Pretérito Perfeito Composto

 • eutenhoredobrado
 • tutensredobrado
 • ele/ela/vocêtemredobrado
 • nóstemosredobrado
 • vóstendesredobrado
 • eles/elas/vocêstêmredobrado

Pretérito Mais-que-Perfeito Composto

 • eutinharedobrado
 • tutinhasredobrado
 • ele/ela/vocêtinharedobrado
 • nóstínhamosredobrado
 • vóstínheisredobrado
 • eles/elas/vocêstinhamredobrado

Pretérito Mais-que-Perfeito Anterior

 • eutiveraredobrado
 • tutiverasredobrado
 • ele/ela/vocêtiveraredobrado
 • nóstivéramosredobrado
 • vóstivéreisredobrado
 • eles/elas/vocêstiveramredobrado

Futuro do Presente Simples

 • euredobrarei
 • turedobrarás
 • ele/ela/vocêredobrará
 • nósredobraremos
 • vósredobrareis
 • eles/elas/vocêsredobrarão

Futuro do Presente Composto

 • eutereiredobrado
 • tuterásredobrado
 • ele/ela/vocêteráredobrado
 • nósteremosredobrado
 • vóstereisredobrado
 • eles/elas/vocêsterãoredobrado

Conjuntivo / Subjuntivo

Presente

 • queeuredobre
 • queturedobres
 • queele/ela/vocêredobre
 • quenósredobremos
 • quevósredobreis
 • queeles/elas/vocêsredobrem

Pretérito Perfeito

 • eutenharedobrado
 • tutenhasredobrado
 • ele/ela/vocêtenharedobrado
 • nóstenhamosredobrado
 • vóstenhaisredobrado
 • eles/elas/vocêstenhamredobrado

Pretérito Imperfeito

 • seeuredobrasse
 • seturedobrasses
 • seele/ela/vocêredobrasse
 • senósredobrássemos
 • sevósredobrásseis
 • seeles/elas/vocêsredobrassem

Pretérito Mais-que-Perfeito Composto

 • eutivesseredobrado
 • tutivessesredobrado
 • ele/ela/vocêtivesseredobrado
 • nóstivéssemosredobrado
 • vóstivésseisredobrado
 • eles/elas/vocêstivessemredobrado

Futuro

 • quandoeuredobrar
 • quandoturedobrares
 • quandoele/ela/vocêredobrar
 • quandonósredobrarmos
 • quandovósredobrardes
 • quandoeles/elas/vocêsredobrarem

Futuro Composto

 • eutiverredobrado
 • tutiveresredobrado
 • ele/ela/vocêtiverredobrado
 • nóstivermosredobrado
 • vóstiverdesredobrado
 • eles/elas/vocêstiveremredobrado

Condicional

Futuro do Pretérito Simples

 • euredobraria
 • turedobrarias
 • ele/ela/vocêredobraria
 • nósredobraríamos
 • vósredobraríeis
 • eles/elas/vocêsredobrariam

Futuro do Pretérito Composto

 • euteriaredobrado
 • tuteriasredobrado
 • ele/ela/vocêteriaredobrado
 • nósteríamosredobrado
 • vósteríeisredobrado
 • eles/elas/vocêsteriamredobrado

Gerúndio

 • redobrando

Infinitivo

 • redobrar
 • redobrares
 • redobrarmos
 • redobrardes
 • redobrarem

Imperativo

 • redobra
 • redobre
 • redobremos
 • redobrai
 • redobrem

Imperativo Negativo

 • nãoredobres
 • nãoredobre
 • nãoredobremos
 • nãoredobreis
 • nãoredobrem

Particípio

 • redobrado
広告
redobrar 動詞の時制、法、人称と動詞活用
文脈によって左右される翻訳、“redobrar” 用例から意味を調べる
ポルトガル語、同じ動詞 : deformar, imigrar, colar
広告