Download New

活用形 付き合う 日本語の動詞活用

X
活用する

tsukiau

印刷
広告

  Present

  • tsukiau
  • います
   tsukiaimasu
  • わない
   tsukiawanai
  • いません
   tsukiaimasen

  Past

  • った
   tsukiatta
  • いました
   tsukiaimashita
  • わなかった
   tsukiawanakatta
  • いませんでした
   tsukiaimasen deshita

  -te Form

  • って
   tsukiatte
   • わなくて
    tsukiawanakute

    Volitional

    • おう
     tsukiaou
    • いましょう
     tsukiaimashou

      Potential

      • える
       tsukiaeru
      • えます
       tsukiaemasu
      • えない
       tsukiaenai
      • えません
       tsukiaemasen

      Passive

      • われる
       tsukiawareru
      • われます
       tsukiawaremasu
      • われない
       tsukiawarenai
      • われません
       tsukiawaremasen

      Causative

      • わせる
       tsukiawaseru
      • わせます
       tsukiawasemasu
      • わせない
       tsukiawasenai
      • わせません
       tsukiawasemasen

      Imperative

      • tsukiae
      • ってください
       tsukiatte kudasai
      • うな
       tsukiauna
      • わないでください
       tsukiawanaide kudasai

      Conditional

      • えば
       tsukiaeba
       • えなければ
        tsukiaenakereba

        Conditional (-tara)

        • ったら
         tsukiattara
         • わなかったら
          tsukiawanakattara
         広告
         付き合う 動詞の時制、法、人称と動詞活用
         文脈によって左右される翻訳、“付き合う” 日常会話の用例から意味を調べる
         日本語、同じ動詞 : 誘う, 追い払う, 誓う
         広告