Download New

活用形 付く 日本語の動詞活用

X
活用する

tsuku

印刷
広告

  Present

  • tsuku
  • きます
   tsukimasu
  • かない
   tsukanai
  • きません
   tsukimasen

  Past

  • いた
   tsuita
  • きました
   tsukimashita
  • かなかった
   tsukanakatta
  • きませんでした
   tsukimasen deshita

  -te Form

  • いて
   tsuite
   • かなくて
    tsukanakute

    Volitional

    • こう
     tsukou
    • きましょう
     tsukimashou

      Potential

      • ける
       tsukeru
      • けます
       tsukemasu
      • けない
       tsukenai
      • けません
       tsukemasen

      Passive

      • かれる
       tsukareru
      • かれます
       tsukaremasu
      • かれない
       tsukarenai
      • かれません
       tsukaremasen

      Causative

      • かせる
       tsukaseru
      • かせます
       tsukasemasu
      • かせない
       tsukasenai
      • かせません
       tsukasemasen

      Imperative

      • tsuke
      • いてください
       tsuite kudasai
      • くな
       tsukuna
      • かないでください
       tsukanaide kudasai

      Conditional

      • けば
       tsukeba
       • けなければ
        tsukenakereba

        Conditional (-tara)

        • いたら
         tsuitara
         • かなかったら
          tsukanakattara
         広告
         付く 動詞の時制、法、人称と動詞活用
         文脈によって左右される翻訳、“付く” 日常会話の用例から意味を調べる
         日本語、同じ動詞 : 思いつく, 退く, 描く
         広告