Download New

活用形 突き出す 日本語の動詞活用

X
活用する

tsukidasu

印刷
広告

  Present

  • tsukidasu
  • します
   tsukidashimasu
  • さない
   tsukidasanai
  • しません
   tsukidashimasen

  Past

  • した
   tsukidashita
  • しました
   tsukidashimashita
  • さなかった
   tsukidasanakatta
  • しませんでした
   tsukidashimasen deshita

  -te Form

  • して
   tsukidashite
   • さなくて
    tsukidasanakute

    Volitional

    • そう
     tsukidasou
    • しましょう
     tsukidashimashou

      Potential

      • せる
       tsukidaseru
      • せます
       tsukidasemasu
      • せない
       tsukidasenai
      • せません
       tsukidasemasen

      Passive

      • される
       tsukidasareru
      • されます
       tsukidasaremasu
      • されない
       tsukidasarenai
      • されません
       tsukidasaremasen

      Causative

      • させる
       tsukidasaseru
      • させます
       tsukidasasemasu
      • させない
       tsukidasasenai
      • させません
       tsukidasasemasen

      Imperative

      • tsukidase
      • してください
       tsukidashite kudasai
      • すな
       tsukidasuna
      • さないでください
       tsukidasanaide kudasai

      Conditional

      • せば
       tsukidaseba
       • せなければ
        tsukidasenakereba

        Conditional (-tara)

        • したら
         tsukidashitara
         • さなかったら
          tsukidasanakattara
         広告
         突き出す 動詞の時制、法、人称と動詞活用
         文脈によって左右される翻訳、“突き出す” 日常会話の用例から意味を調べる
         日本語、同じ動詞 : 赦す, 取り出す, 隠す
         広告